Разделы сайта

Форма входа

Найти...

История запорожских казаков (Эварницкий Д.И.) - 3 тома

Автор :     |    Суббота, 24 Август 2013 13:29    |    Печать

Трехтомная "История запорожских козаков" выдающегося украинского историка, этнографа, фольклориста, археолога, писателя, лексикографа, академика Д.И. Яворницкого (1855-1940), опубликованная в 1892-1897 гг.,- ценнейший памятник отечественной дореволюционной историографии, важный источник по изучению истории украинского казачества. Книга является наиболее полным историческим исследованием, охватывающим период 1471-1734 гг. На богатом документальном материале в популярной форме всесторонне освещается жизнь запорожского казачества.

 

ВІД РЕДКОЛЕГІЇ

Тритомна "История запорожских козаков" видатного вченого, академіка АН УРСР Д.І.Яворницького (Д.І.Еварницького) [a] вийшла за його життя в Петербурзі у 1892-1897 рр. (перший том - 1892р., другий - 1895р., третій - 1897р.). Це була перша капітальна праця, в якій подавалась глибока і всебічна характеристика Запорозького краю, історія Запорозької Січі та козаків-запорожців, їх економічного, політичного, військового укладу життя, побуту, звичаїв і культури.

Вихід у світ першого тому "Истории запорожских козаков" привернув увагу тодішньої критики, яка поряд із загальною позитивною оцінкою праці вказувала автору на ряд недоліків у викладі матеріалу. Д.І. Яворницький, врахувавши зауваження і пропозиції рецензентів, переробив і доповнив терший том <Истории запорожских козаков" і в 1900 р. здійснив друге його видання у Москві. В передмові до нього вчений вказував, що праця доповнена додатково виявленими ним документами із московських архівів (міністерств іноземних справ, юстиції та головного штабу російської армії), а також новими матеріалами, розшуканими в Середній Азії.

Перше видання першого тому "Истории запорожских козаков" мало загальний обсяг 542 сторінки, друге - 688.

Звертає на себе увагу розширення більш ніж удвічі розділів "Границы вольностей запорожских низових козаков", "Одежда и вооружение запорожских козаков", "Христианские соседи запорожских козаков", "Доходы войска запорожского низового". На третину збільшений обсяг розділу "Положение христиан в мусульманской неволе". Дещо менше розширено деякі інші розділи. Змінена структура розділу "Одежда й вооружение у запорожских козаков": він поділений на два самостійних розділи: "Одежда у запорожских козаков" і "Вооружение у запорожских козаков". Змінена також назва розділу "Число й порядок запорожских Сичей" (у першому виданні розділ називався "История й топография осьми запорожских Сичей"), Нова назва розділу більше відповідає його змісту.

Слід відзначити, що у першому виданні першого тому "Истории запорожских козаков" не було покажчика власних імен, який у другому виданні займає важливе місце як довідковий матеріал.

Текст першого тому "Истории запорожских козаков" Д.І.Яворницького друкується за другим його виданням (М., 1900). Воно складається з передмови, 27 непронумерованих розділів з відповідними назвами, покажчика власних імен і змісту (оглаву).

Характер і зміст другого і третього томів "Истории запорожских козаков" Д. І. Яворницького суттєво відрізняється від першого тому. В них висвітлюється переважно політична і воєнна історія Запорозької Січі. Вона показана в тісному зв'язку з подіями, що відбувалися тоді на Україні.

Другий том "Истории запорожских козаков" (Спб., 1895) охоплює період з XV ст. (виникнення козацтва) до 1686р. (укладення Московського трактату про "вічний мир" між Росією і Польшею). Він складається з передмови, 26 пронумерованих розділів (без назв), додатку: невеликого дослідження під назвою "Вопрос о взятий козаками города Кафи" в 1616 р., в якому йдеться про участь у цій події козацького гетьмана Петра Сагайдачного. У пропонованому нами виданні другого тому "Истории запорожских козаков" в кінці подається покажчик власних імен, складений за методикою Д. І. Яворницького, але відсутній у першодрукові праці вченого.

У третьому томі "Истории запорожских козаков" (Спб., 1897) досліджується досить напружений і драматичний період в історії Запорозької Січі і запорозьких козаків (1686-1734). Том складається з передмови, 21 пронумерованого розділу (без назв) та покажчика власних імен; у додатку вміщено "Предания о кошевом атамане Иване Сирке, записанные в поездку по Запорожью летом 1896 года".

Всі три томи "Истории запорожских козаков" Д.І.Яворницького мають в своїй основі велику джерельну базу (архіви, приватні колекції документів, публікації документів археографічними комісіями, спогади сучасників і старожилів, праці вітчизняних ти іноземних авторів. Праці самого Яворницького з історії запорозького козацтва). Д.І.Яворницький подає посторінкові посилання на першоджерела. При їх написанні часом застосовуються своєрідні скорочення назв джерел, що іноді створює певні труднощі в їх розшифровці. У нашому виданні тритомника авторські посилання (примітки) зберігаються повністю, без змін (виправлені лише явні друкарські помилки, насамперед в посиланнях на іноземні джерела). З метою подачі для сучасного читача повних назв джерел в кожному томі вміщено бібліографічний покажчик. Повні назви деяких джерел розшифрувати не вдалося.
Як уже зазначалось, у другому виданні першого тому і в третьому томі "Истории запорожских козаков" подані покажчики власних імен (насправді тут об'єднані власні імена і географічні назви). У нашому виданні вони зберігаються повністю. Власні імена, внесені в покажчики цих томів додатково (з передмови та коментарів), подаються курсивом. Разом з тим відсутність покажчика власних імен у другому томі створює певні незручності при користуванні ним і порушує загальну структуру всього видання. Тому у пропонованому нами виданні другого тому вміщено покажчик власних імен, складений за тими ж принципами, що і покажчики до першого і третього томів. Таким чином, досягається цілісність архітектоніки всього видання.

Додаються і покажчики архівних джерел, використаних у праці Д.І.Яворницького.

Важливою складовою частиною всіх трьох томів "Истории запорожских козаков" є зміст, (оглав), який друкується без будь-яких змін.

Основоположним археографічним (і текстологічним) принципом пропонованого перевидання Тритомника є обов'язкове збереження всіх його авторських компонентіві: передмови, текстів розділів, додатків, покажчиків власних імен, науково-довідкового апарату, приміток, змісту. Таким чином, не допущено порушень автентичності авторського тексту (виправлень, купюр, контамінацій, скорочень).

Разом з тим у даному виданні з технічних причин допущено деякі відхилення від оригіналу (дещо змінено формат, відсутній ілюстративний матеріал та авторські примітки до тексту перенесено в кінець кожного тому).

Тритомна "История запорожских козаков" Д.І.Яворницького, підготовлена Археографічною комісією АН УРСР, виходить у бібліотеці "Пам'ятки історичної думки України". За археографічними вимогами при виданні будь-якої історичної пам'ятки необхідне дотримання всіх її особливостей, насамперед мови оригіналу. "История запорожских козаков" якраз і друкується мовою оригіналу - російською, за сучасним російським правописом з максимальним збереженням лексичних, морфологічних та синтаксичних особливостей мови автора. Зберігаються також українізми в авторському написанні ("козак", "Сичь", "Украйна" [b], "вовки-сироманци" тощо). За сучасним українським правописом (із відтворенням діалектних особливостей) передаються зразки українського фольклору - прислів'я, приказки, пісні, думи, народні перекази. Незмінними залишаються місцеві етнічні назви, пряма мова, назви знарядь праці, одягу, предметів побуту, зброї, імена людей, географічні назви та ін. У авторській транскрипції зберігаються також іноземні слова і вирази, що вживаються у тексті. Авторські вставки в текстах документів, що цитуються, подаються в круглих дужках. В цитатах з архівних документів давнього походження, опублікованих документальних і літописних джерел зберігається правопис оригіналу. Цитати з іншомовних джерел у перекладах російською мовою, а також цитати з праць автора передаються, як і основний текст, за сучасним російським правописом.

Кожний із трьох томів "Истории запорожских козаков" Д. І. Яворницького супроводжується коментарями.

У пропонованому виданні тритомної праці Д.1. Яворницького "История запорожских козаков" використаний машинопис, підготовлений до друку у 1969-1972 рр. старшим науковим співробітником Інституту історії АН УРСР, кандидатом історичних наук І.М.Гапусенком (1924-1987). Внесено лише деякі текстологічні корективи з метою максимального наближення тексту до оригіналу.

 

Передмову - "Літопис українського козацтва" - написав доктор історичних наук В.А.Смолій, коментарі - доктор історичних наук Г.Я.Сергієнко.
Бібліографічний покажчик склали Є.Г.Кузнєцова і Н.А.Дехтярьова, покажчик архівних джерел - С.А.Лепявко і О.Ф.Сидоренко.
Науково-допоміжні роботи по підготовці тексту до видання виконали Т.Б.Ананьєва, О.Д.Василюк, Г.В.Боряк, О.Б.Головко, А.О.Гурбик, Т.Є.Іванова, С.Б.Калиниченко, Р.В.Майборода, В.М.Матях, М.Ю.Мухіна, В.В.Панашенко, В.М.Ричка, О.В.Русіна, П.М.Сас, О.В.Сокальська, О.В.Тодійчук, О.П.Толочко, В.С.Шандра.

 

  • Академия наук Украинской ССР
  • Археографическая комиссия
  • Институт истории


Название: История запорожских казаков. т.1, т.2, т.3
Автор: Эварницкий Д.И. (Д.І.Яворницький)
Издательство: СПб: Типография И.Н. Скороходова
Год: 1892
Качество: хорошее
Язык: русский

 

История запорожских казаков. - К.: Наук. думка, 1990. - Т.1 :

 

Яворницкий Д.И. История запорожских казаков. - К.: Наук. думка, 1990. - Т.1. - 592 с.

 

В первом томе освещаются вопросы социально-экономической истории, общественного устройства, жизни и быта запорожского казачества, описаны территория и границы, природные условия Запорожской Сечи. Для историков, этнографов, преподавателей и студентов, широкого круга читателей.

 

Читать описание | Скачать 1 том | ссылка на загрузку 2


История запорожских казаков. - К.: Наук. думка, 1990. - Т. 2 :

 

Яворницкий Д.И. История запорожских казаков. - К.: Наук. думка, 1990. - Т. 2. - 660 с.

 

Другий том праці Д.І.Яворницького "История запорожских козаков" охопив значний історичний період - від виникнення козацтва (XV ст.) до укладення Московського трактату про "вічний мир" між Росією і Річчю Посполитою (1686). В ньому висвітлено важливі політичні та воєнні події, в яких козацтво Запорозької Січі відіграло значну роль.

Докладно описано походження козаків і діяльність їхніх перших ватажків: Дмитра Вишневецького, Яна Бадовського, Івана Свирговського, Самійла Кішки, Богдана Ружинського, Івана Підкови, Якова Шаха та ін. Наводиться досить цікавий матеріал про походи запорозьких козаків на Кримське ханство і султанську Туреччину, у відповідь на численні грабіжницькі напади їх орд на Україну, Росію і Польщу.

В томі висвітлено участь запорожців у численних селянсько-козацьких визвольних повстаннях на Україні проти панування Речі Посполитої та феодального гноблення в кінці XVI ст. - першій половині XVII ст. під проводом народних героїв і славних ватажків козацтва Криштофа Косинського, Северина Наливайка, Григорія Лободи, Матвія Шаули, Марка Жмайла, Тараса Федоровича - Трясила, Івана Сулими, Павла Бута - Павлюка, Дмитра Гуні, Якова Острянина - Остряниці. Описані діяльність і участь у визвольному русі козацьких гетьманів реєстрового і нереєстрового війська Якова Бородавки і Петра Сагайдачного.

Значна увага в праці приділена висвітленню активної підтримки козаками Запорозької Січі народного повстання на Україні під проводом Богдана Хмельницького, якого там обрано гетьманом, і їх участі у визвольній війні українського народу 1648-1654 рр.

В томі широко і всебічно описано діяльність славного кошового отамана Запорозької Січі Івана Сірка, спільні дії запорожців і донських козаків, їх участь у війнах проти Речі Посполитої, Туреччини і Кримського ханства.

До другого тому додається цікаве дослідженая Д. І. Яворницького "Вопрос о взятий козаками города Кафн" (1616), де йдеться про подвиг козацького гетьмана Петра Сагайдачного, прославленого українським народом у піснях і думах.

 

Читать описание | Скачать 2 том 

 

История запорожских казаков. - К.: Наук. думка, 1991. - Т. 3 :

 

Дмитрий Иванович Яворницкий Д.И. История запорожских казаков. - К.: Наук. думка, 1991. - Т. 3. - 560 с.

 

Третій том охоплює складний і драматичний перюд в історїї Запорозької Січі (1686-1734). В ньому висвітлюється участь запорожців у російськотурецькій війні та у народній війні на Україні проти вторгнення шведської армїї. Розповідається про перехід частини запорожців на бік Карла XII, розгром російським військом Запорозької Січі и відступ маси запорожців в межі Кримського ханства, життя i побут запорожців в Олешківській, Чортомлицькій i Кам'янській Січах, повернення запорожців на Україну i заснування в урочищі Базавлук над Дніпром Нової Січі.

Для істориків, етнографів, краєзнавців, викладачів i студентів вузів, широкого кола читачів.

Третий том охватывает сложный и драматический период в истории Запорожской Сечи (1686-1734) В нем освещается участие запорожцев в русско-турецкой войне и в народной войне на Украине против вторжения шведской армии. Рассказывается о переходе части запорожцев на сторону, Карла XII, разгроме русскими войсками Запорожской Сечи и отступлении массы запорожцев в пределы Крымского ханства, жизни и быте запорожцев в Олешковской, Чортомлыцкой и Каменской Сечах, возвращении запорожцев на Украину и основании в урочище Базавлук над Днепром Новой Сечи.

Для историков, этнографов, краеведов, преподавателей и студентов вузов, широкого круга читателей.

 

Читать описание | Скачать 3 том 

 

Скачать книги:

 

ссылка на загрузку на EX.UA

 


Источник:Другие материалы в этой категории:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить


Рекомендуется ознакомиться

Объявление

Написал: | Разделе: Новости
Объявление

Уважаемый посетители.

На нашем ресурсе произошли изменения в связи с обновлением сайта.

Прошу отнестить с пониманием.

Если у вас будут пожелания прошу их высказывать на этой странице.

А если вы заметите нерабочий контент или ошибку прошу сообщить нам обязательно. Дабы сделать ресурс более совершенным, удобным и полезным для всех.

 

Заранее благодарим, Администрация


Кинематограф как оружие манипуляции

Написал: | Разделе: Безопасность
Кинематограф как оружие манипуляции

 

Предлагаю информацию для анализа. В видео предлагается факты и мысли для понимания механизма целенаправленной информированности в нужном кому-то русле, т.е. необходимо понимать возможность ошибочности информации. И как лично я понимаю, именно информация и мировозрение притягивает ту или иную реальность.

Информация, это такая вещь, которую хорошо бы поверить по 3 критериям.

 

Читать статью...